Phần hội

Trao phần thưởng cho các cháu

Các cháu 5 -6 tuổi tạm biệt trường Mầm non