Chiều ngày 19/9 toàn thể các lớp trường Mầm non Họa My tiến hành họp phụ huynh học snh đầu năm nhằm thông báo về tình hình lớp, cháu và các khoản thu chi đầu năm

Đa số các lớp phụ huynh tham gia đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm, đúng giờ

Các cô giáo chủ nhiệm chuẩn bi đầy đủ ghế ngồi, đầy đủ nội  dung về cuộc họp thông báo cho phụ huynh

Phụ huynh nhiệt tình, đóng góp ý kiến và cùng cô tiến hành đại hội phụ huynh lớp thành công

Đại hội phụ huynh kết thúc vào buổi chiều cùng ngày, thành công tốt đẹp