Thực hiện công văn số 07/HD-PGDĐT ngày 29/9/2021 của Phòng GD&ĐT,
Khánh Vĩnh về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức,
năm học 2021-2022;
Hôm nay Thủ trưởng đơn vị và BCH Công Đoàn trường Mầm non Họa My
tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022 nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội
nghị đã đề ra năm học 2019-2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch
năm học 2021-2022.

Về tham dự với hội nghị CBCCVC-NLĐ hôm nay, Trường Mầm non HọaMy được vinh dự đón tiếp:
1. Bà Lê Thị Hương Hiệu trưởng
2. Bà Lê Thị Quyên Chủ tịch CĐ
Cùng toàn thể CBCCVC Trường Mầm non Họa My

Sau khi được sự thống nhất trong cuộc họp các tổ đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm:
1. Bà Lê Thị Hương Hiệu trưởng
2. Bà Lê Thị Quyên Chủ tịch CĐ
3. Bà Lê Thị Tố Tâm Giáo viên đại diện viên chức

Đoàn chủ tịch Hội nghị giới thiệu đ/c Lưu Thị Hường, đ/c Lê
Triệu Thị Tường làm thư ký Hội nghị.

đ/c Lê Thị Hương - Hiệutrưởng trường Mầm non Họa My lên khai mạc Hội nghị.
VI. Hội nghị nghe các báo cáo
Năm học 2020-2021 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Với sự cố
gắng, nỗ lực của toàn thể CBCCVC Trường Mầm non Họa My vượt mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021
1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học
2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022
2. Báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ năm học 2020-2021
3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua
4. Thảo luận
5. Thủ trưởng đơn vị báo cáo tiếp thu và giải đáp những kiến nghị thuộc
lĩnh vực chuyên môn
6. Công đoàn báo cáo tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực
công đoàn
7. Biểu quyết từng chỉ tiêu
8. Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân
9. Bầu ban thanh tra nhân dân
10. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị
11. Công bố quyết định khen thưởng năm học 2020-2021 và trao thưởng
12. Ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng – BCH Công đoàn

13. Thông qua nghị quyết hội nghị, biểu quyết