Căn cứ Công văn số 565/PGDĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc lập danh sách và xây dựng kế hoạch thực
hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
người lao động, học sinh trong các cơ sở giáo dục chuẩn bị dạy và học trực tiếp;
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Trường Mầm non Họa My xây dựng
Kế hoạch thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, người lao động và học sinh cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1.Mục đích:
Phát hiện sớm ca nhiễm Covid-19 để chủ động triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng tại
Trường Mầm non Họa My.
2. Yêu cầu:
- Test nhanh kháng nguyên 20% số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
người lao động tham gia làm việc tại Trường Mầm non Họa My;
- Test nhanh kháng nguyên 10% số học sinh tham gia học tập tại trường.
II. Kế hoạch thực hiện:
1. Đối tượng test nhanh:
1.1. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia
làm việc tại đơn vị:
- Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 tiếp xúc với nhiều người, nguy
cơ cao: 3 ngày/lần;
- Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi hoặc đã tiêm đủ 2 mũi
nhưng chưa đủ 14 ngày: 5 ngày/lần;
- Người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 2 đủ 14 ngày: 10 ngày/lần.
1.2. Đối với học sinh tham gia học tập tại trường:
Tần suất test nhanh: 7 ngày/lần.
2. Hình thức xét nghiệm:
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên: mẫu gộp 3-5.
3.Thời gian, địa điểm thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 tại Trường Mầm non Họa My.
III.Tổ chức thực hiện
1. Đối với nhà trường
- Nhà trường thực hiện báo cáo cho UBND xã Khánh Trung về việc thực
hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
người lao động và học sinh của Trường Mầm non Họa My để kiểm tra, giám sát
việc thực hiện;
- Chỉ đạo tổ chức Test nhanh kháng nguyên cho Cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, người lao động và học sinh trong toàn trường;
2. Đối với Trạm Y tế Xã Khánh Trung
- Phối hợp nhà trường tiến hành test nhanh kháng nguyên Covid-19 Cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh;
- Lập nhật ký test nhanh kháng nguyên theo kế hoạch nhà trường đề ra.
3. Đối với nhân viên y tế trường học
- Lập kế hoạch và tham mưu dự trù kinh phí để thực hiện ký test nhanh
kháng nguyên cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học
sinh;
- Lập danh sách Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học
sinh thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 theo kế hoạch đề ra;
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hiện lấy mẫu;
- Tuyên truyền tất cả Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động
và học sinh thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
4. Đối với Giáo viên
- Thực hiện theo kế hoạch đề ra;
- Vận động học sinh ra lớp và tham gia test nhanh theo kế hoạch;
- Tuyên truyền hướng dẫn học sinh thực hiện tốt 5K theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện theo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh của Trường Mầm non
Họa My./.