PHÒNG GD&ĐT KHÁNH VĨNH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

                  TRƯỜNG MẦM NON HỌA MY                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: /KH-MNHM                                                                          Khánh Trung, ngày 26 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 19/03/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Trường Mầm non Họa My xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐICH- YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về giáo dục của nhàtrường; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh; cha mẹ học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chức năng, CB,GV,NV, các tập thể lớp trong nhà trường. Nâng cao chỉ số CCHC của nhà trường.
- Tiếp nhận, xử lí các yêu cầu về hành chính của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền.
- Nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác CCHC tại các tổ, bộ phận chức năng trong nhà trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trong hoạt động chuyên môn, phong trào của đơn vị. Gắn tuyên truyền CCHC với các hoạt động và các tổ chức trong đơn vị.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, công chức, viên chức năm bắt kịp thời các TTHC theo quy định.

- Tuyên truyền các nội dung đánh giá thực hiện CCHC theo quy định của các cấp. Nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình thực hiện tốt công tácCCHC; phê bình những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa tốt CCHC, có hành vị sách nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến CCHC.
- Chú trọng gắn kết, lồng ghép tuyên truyền phù hợp về CCHC trong côngtác Đảng, Đoàn thể, các công tác khác như phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, kết hợp tuyên truyền qua các phong trào thi đua trong năm học.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát các TTHC phù hợp với quy định hiện hành.
- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC. Thực hiện đăng tải các văn bản trên trang thông tin điện tử ngay sau khi được ban hành.
III. PHƯƠNG TIỆN, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN
TRUYỀN
1. Phương tiện tuyên truyền
Thông qua trang thông tin điện tử Website của trường; tuyên truyền theo hình thức trong các cuộc họp, hội thi…
2. Hình thức tuyên truyền
- Thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu đúng, hiểu đủ CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC trong toàn trường.
3. Thời gian thực hiện
Thường xuyên trong năm học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC đến Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.
- Chỉ đạo kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.
- Đánh giá các tổ, các bộ phận chức năng, Công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính.
- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Phòng GD&ĐT và cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

2. Các tổ chuyên môn và văn phòng
- Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.
- Có trách nhiệm thực hiện CCHC trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, nhất là trong việc thực hiện các TTHC, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời.
3. Công đoàn
- Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra công tác CCHC trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Trường Mầm non Họa My, yêu cầu toàn thể Công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cần báo ngay với Ban giám hiệu để xem xét điều chỉnh kịp thời ./.