Công tác phổ cập giáo dục Mầm non trên địa bàn xã Khánh Trung luôn được chú trọng và phát huy