Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thực hiện tốt 5K của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh covid 19