Thực hiện Công văn số: 5241/SYT-NVYD ngày 27 tháng 10 năm 2021 của
Sở Y tế Khánh Hòa “V/v thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ,
giáo viên và học sinh tại các trường Tiểu học, Mầm non”;
Thực hiện Công văn số: 3966/KSBT-PCBTN ngày 25 tháng 10 năm 2021
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa “V/v tăng cường sử dụng xét
nghiệm Realtime RT- PCR trong công tác sàng lọc cộng đồng”.
Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh xây dựng Kế hoạch Triển khai lấy mẫu xét
nghiệm Realtime RT- PCR cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường Tiểu
học, Mầm non trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19; Không để dịch
bệnh lây lan trong cộng đồng trong quá trình tổ chức dạy và học tại các trường học
trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
2. Yêu cầu:
- 100% cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh trước khi trở lại
trường tại các trường học được xét nghiệm tầm soát SASR-CoV-2.
3. Đối tượng xét nghiệm:
- Đối với các trường Mầm non: 100% Cán bộ, Giáo viên, người lao động.
- Đối với các trường Tiểu học: 100% Cán bộ, Giáo viên, người lao động,
Học sinh của các trường chuẩn bị dạy học trực tiếp.
3. Phương pháp:
- Lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR: Mẫu gộp, tối đa
gộp 10 người/ mẫu. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, tiến hành

lấy mẫu đơn RT- PCR và đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống COVID-
19 theo qui định.

II. THỜI GIAN VÀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN:
1. Thời gian thực hiện: ngày 30/10/2021, bắt đầu lúc 8h00.
2. Địa điểm: Tại các trường mầm non Họa My
3. Nhân lực thực hiện:
- Nhân viên trạm Y tế xã (xã có trường chuẩn bị dạy học trực tiếp).
- Cán bộ, Giáo viên và Nhân viên Y tế trường học tại các trường.