Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Đề tài: Làm dây chuyền bằng lá mì

Độ tuổi: 3-4 tuổi

Giáo viên: Cà Thị Chinh