Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Hoạt động: Nhận biết màu đỏ, màu vàng

Độ tuổi: 25-36 tháng

Giáo viên: Trần Thị Thành