Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Đề tài: Xếp xen kẽ

Độ tuổi: 3-4 tuổi

Giáo viên: Lê Thị Tố Tâm